Cultuur & Evenementen

Cultuur is van iedereen en komt van iedereen. Cultuur verbindt mensen van alle leeftijden en vormt daarmee het fundament onder onze beschaving. Kunnen, mogen en willen deelnemen aan cultuur is essentieel voor ieder mens; dus geen luxe maar een levensbehoefte. Het helpt Breda samen te brengen. Breda Beslist staat voor Breda; daar ligt dus ook een opdracht aan het gehele gemeentebestuur.

Cultuur brengt Breda beslist samen.

Wat valt voor Breda Beslist onder cultuur?

 • Materieel en immaterieel Bredaas erfgoed en volkscultuur zoals carnaval
 • Beeldende kunst (beeldhouwwerk, schilderij, graffiti, fotografie, Blind Walls Gallery, Breda Photo)
 • Muziek- en theatervoorstellingen
 • Dans- en muziekverenigingen, koren
 • Literatuur en poëzie, bibliotheken
 • In algemene zin: lokale evenementen als uitingen en broedplaatsen voor cultuur voor professionals en amateurs uit Breda en voor bezoekers en geïnteresseerden
 

Welke doelstellingen kiest Breda Beslist?

 • Dat alle Bredase jeugd de kans krijgt een muziekinstrument te bespelen of anderszins kunst te beoefenen;
 • Dat Breda ouders met een inkomen tot 120% van het minimumloon ondersteunt in deelname aan muziek onderwijs en voor gezinnen met meerdere kinderen een getrapt tarief in gaat voeren (analoog aan sport)
 • Dat City Marketing Breda nadrukkelijk en vooral voor alle Bredase evenementen werkt
 • Dat alle Bredase cultuur- en kunstevenementen ook onder het cultuurbudget vallen
 • Dat Breda met stip stijgt van plaats 28 naar een plaats in de top 10 op de culturele ranglijst van Nederland

   

Hoe ziet Breda Beslist de ontwikkelingen rondom evenementen?

 • Evenementen brengen kleur aan onze samenleving en het zijn uitingen van de stand van onze cultuur
 • Evenementen verrijken de cultuur in het algemeen, en tegelijk ook de lokale economie
 • Evenementen vereisen een goede afstemming tussen de organisatie met de direct omwonenden in een wijk of dorp
 • Draagvlak voor een evenement creëren gaat altijd op initiatief van de organisatie en beperkt zich niet alleen tot de beoogde doelgroep, maar betekent ook vóóraf direct contact met de omwonenden en tijdens en na een evenement. Het is één van de voorwaarden voor een vergunning
 • Breda Beslist wil dat evenementen meer over de gehele stad worden verspreid. ‘t Zoet, Breepark en het NAC Stadion zijn uitstekende evenementenlocaties
 • Gezien de hoeveelheid evenementen hoort daar ook een bereikbare gemeentelijke klachtenlijn bij die tijdens het evenement altijd bemenst is (geen automaat of antwoordapparaat)
 

Hoe ziet Breda Beslist de Jeugd Stimulering?

 • Samen cultuur maken voorkomt jeugdige ontsporingen en bespaart daarmee leed en geld. Hier ligt ook de relatie met andere sociale projecten in de gemeente zoals Grote Broer en Zus
 • Actieve stimulering om samen kunst en/of muziek te maken en te werken aan talentontwikkeling
 • Schoolconcerten en culturele uitstapjes in Breda financieel mogelijk maken
 • Muziekonderwijs stimuleren door o.a. instrumenten ter beschikking te stellen (via school, muziekschool, harmonie en fanfare)
 • Gratis toegang tot bibliotheek, ruimte voor ontmoetingen, bijlessen, computervaardigheden
 • Gesubsidieerde instellingen zoals Chassé Theater en Stedelijk Museum stellen zich open voor de Bredase jeugd
 • Jongerencultuur bevorderen we met betekenisvolle Bredase prijzen voor muziek, beeldende kunst, literatuur en poëzie

 

Subsidies

Momenteel gaat het meeste en grote geld op aan bakstenen, bemensing en overhead, dat vraagt om een herbezinning.

 • Subsidies voornamelijk verlenen aan lokale initiatieven; meer aandacht daarvoor vanuit City Marketing;
 • Een eerlijk en transparant subsidiebeleid
 • Lokale, nationale en internationale belangen vullen we in met het aanstellen en subsidiëren van Bredase Kunst Ambassadeurs
 • Verhouding ‘vaste -‘ versus ‘flexsubsidies’ gaat van 90%-10% naar 80%-20%;
 • € 4 miljoen euro voor flexstructuur
 • Een onafhankelijk cultuurorgaan beoordeelt de subsidies
 • Objectieve beoordelingscriteria
 • Een cultuurinitiatief vanuit de bewoners van/voor de gemeente krijgt een hogere prioriteit dan een landelijk (professioneel) evenement. Nadrukkelijk in en voor de stad, dorpen en wijken
 • Cultuursubsidies zijn openbaar en worden altijd verantwoord door de ontvanger, ze mogen niet als fooi gezien worden
 

Facilitair

 • Locaties regelen voor de bouw van carnavalswagens en andere culturele broedplaatsen, want naast bouwen is ook het organiseren, leren samenwerken, omgaan met geld, etc. belangtijk
 • Publieke ruimtes (binnen/buiten) laagdrempelig beschikbaar stellen voor Bredase optredens; zeker de gesubsidieerde ruimtes (concertzaal Nieuwe Veste, Mezz, Chassé, Theater, etc.)
 • Een vereenvoudigd vergunningstraject met meerjarige afgiftes
 • Onderhoud voor bestaand en nieuw Bredaas erfgoed